Privacyverklaring Stichting Jazz in Arnhem

Stichting Jazz in Arnhem, gevestigd Beukenlaan 26, 6823 MD Arnhem , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de stichting Jazz in Arnhem. Aan transparantie hechten wij grote waarde. In deze verklaring vindt u daarom de regels die wij hanteren omtrent privacy.

In de Privacyverklaring leggen we duidelijk uit hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan, en met welk doel we uw gegevens verwerken.

De Privacyverklaring wordt aangepast als daar aanleiding voor is. Belanghebbenden worden in dat geval per e-mail op de hoogte gebracht. Deze privacyverklaring is versie 1, geldend vanaf 25 mei 2018.

Contactgegevens

Stichting Jazz in Arnhem,
Beukenlaan 26,
6823 MD Arnhem
0651 990 110
info@jazzinarnhem.nl
https://www.jazzinarnhem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Jazz in Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Bedrijfsgegevens in het geval van zakelijk verkeer
 • Bankrekeningnummers in het geval van zakelijk verkeer
 • IPV verklaringen en identiteit kopieën in het geval van artiesten
 • Identiteit kopieën van bestuursleden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jazz in Arnhem verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het aanbieden en factureren van diensten;
 • het aangaan van zakelijke overeenkomsten;
 • de registratie van ons vrijwilligersbestand, w.o. het bestuur;
 • de registratie van de Vrienden van Jazz in Arnhem, die jaarlijks een bijdrage beschikbaar stellen ter
  versterking van de financiële positie van de stichting;
 • de registratie van overige Sponsoren;
 • het verzenden van nieuwsbrieven en andere mailing over onze activiteiten aan onze vrijwilligers, vrienden, sponsoren en overige belangstellenden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jazz in Arnhem neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stichting Jazz in Arnhem) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jazz in Arnhem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Subsidieaanvragen en onderliggende documenten: 7 jaar op basis van de Wet op de Rijksbelastingen;
 • Debiteuren- en crediteurenadministratie: 7 jaar op basis van de Wet op de Rijksbelastingen;
 • Communicatieacties: Wij bewaren contactgegevens of inschrijving voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief in principe voor onbepaalde tijd totdat u aangeeft dat u hieraan niet meer wilt meedoen. Uitschrijven is eenvoudig, onderaan iedere nieuwsbrief of mailing staat een uitschrijfmogelijkheid.
 • Van bestuursleden tot aan uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jazz in Arnhem deelt uw persoonsgegevens - behalve als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting - niet met derden zonder uw nadrukkelijk toestemming.
Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Jazz in Arnhem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jazz in Arnhem gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jazz in Arnhem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jazzinarnhem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Jazz in Arnhem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Jazz in Arnhem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via info@jazzinarnhem.nl
In het geval van datalekken doen wij na kennis neming terstond melding daarvan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.JazzinArnhem/2018-08-03/MH